برخی از پروژه های ما

ولیعصر 1

واقع در خیابان وحدت اسلامی. خیابان باقر جدی، کوی عدالتزیر بنا 1353تاریخ تحویل: 1393/02/09

ولیعصر 2

واقع در خیابان وحدت اسلامی. خیابان باقر جدی، کوی عدالتزیر بنا ۱۲۷۰تاریخ تحویل: ۱۳۹۷/۰۸/۲۵

ولیعصر 3

واقع در خیابان وحدت اسلامی. خیابان باقر جدی، کوی عدالتزیر بنا 850تاریخ تحویل: 1395/08/02

ولیعصر 4

واقع در خیابان وحدت اسلامی. خیابان باقر جدی، کوی عدالتزیر بنا 910تاریخ تحویل: 1395/11/20

قائم 1

واقع در خیابان وحدت اسلامی. خیابان باقر جدی، کوی عدالتزیر بنا 988تاریخ تحویل: 1392/02/15

قائم 2

واقع در خیابان وحدت اسلامی. خیابان باقر جدی، کوی عدالتزیر بنا 1037تاریخ تحویل: 1396/10/19

قائم 3

واقع در خیابان وحدت اسلامی. خیابان باقر جدی، کوی عدالتزیر بنا 1440تاریخ تحویل: 1397/08/25

لوکس تالی

واقع در شهر ری میدان مادرزیر بنای این پروژه 16500 متر مربعو تاریخ تحویل آن : 1398/03/26

المهدی 1

واقع در خیابان وحدت اسلامی. خیابان باقر جدی، کوی عدالتزیر بنا 1094تاریخ تحویل: 1391/05/21

المهدی 2

واقع در خیابان وحدت اسلامی. خیابان باقر جدی، کوی عدالتزیر بنا 1360تاریخ تحویل: 1394/04/06