پروژه‌های تحویل شده تالی پارک

پروژه‌های تحویل شده تالی پارک

لوکس تالی

واقع در شهر ری میدان مادر

زیر بنا 16500

تاریخ تحویل: 1398/03/26

قائم 3

واقع در خیابان وحدت اسلامی.
خیابان باقر جدی، کوی عدالت

زیر بنا 1440

تاریخ تحویل: 1397/08/25

ولیعصر 2

واقع در خیابان وحدت اسلامی.
خیابان باقر جدی، کوی عدالت

زیر بنا ۱۲۷۰

تاریخ تحویل: ۱۳۹۷/۰۸/۲۵

قائم 2

واقع در خیابان وحدت اسلامی.
خیابان باقر جدی، کوی عدالت

زیر بنا 1037

تاریخ تحویل: 1396/10/19

ولیعصر4

واقع در خیابان وحدت اسلامی.
خیابان باقر جدی، کوی عدالت

زیر بنا 910

تاریخ تحویل: 1395/11/20

ولیعصر3

واقع در خیابان وحدت اسلامی.
خیابان باقر جدی، کوی عدالت

زیر بنا 850

تاریخ تحویل: 1395/08/02

المهدی 2

واقع در خیابان وحدت اسلامی.
خیابان باقر جدی، کوی عدالت

زیر بنا 1360

تاریخ تحویل: 1394/04/06

ولیعصر 1

واقع در خیابان وحدت اسلامی.
خیابان باقر جدی، کوی عدالت

زیر بنا 1353

تاریخ تحویل: 1393/02/09

قائم 1

واقع در خیابان وحدت اسلامی.
خیابان باقر جدی، کوی عدالت

زیر بنا 988

تاریخ تحویل: 1392/02/15

المهدی 1

واقع در خیابان وحدت اسلامی.
خیابان باقر جدی، کوی عدالت

زیر بنا 1094

تاریخ تحویل: 1391/05/21